โครงงาน » ชิววิทยา » การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อเห็ดเก่าในกล่อง

การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อเห็ดเก่าในกล่อง
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 581 ครั้ง

ชื่อโครงงาน : การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อเห็ดเก่าในกล่อง

โดย : นายณัฐพล พรมแก้ว

บทคัดย่อ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเก่าในการเพาะเห็ดฟางลงในกล่องขนาด 12x12x5 นิ้ว โดยนำก้อนเชื้อเห็ดเก่าของเห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดนางรมผสมหูหนู เห็ดนางรมผสมเป๋าฮื้อ เห็ดเป๋าฮื้อผสมหูหนู และทั้ง 3 ชนิดรวมกัน มาเป็นวัสดุเพราะเห็ดฟางผสมกับอาหารเสริมต่าง ๆ แทนการใช้ฟาง ผลการทดลองพบว่า การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อเก่าเห็ดนางรมให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 230.4 กรัม ต่อกล่อง รองลงมาคือ การเพาะด้วยก้อนเชื้อเห็ดนางรมผสมก้อนเชื้อเก่าเห็ดหูหนู ก้อนเชื้อเก่าเห็ดหูหนู ก้อนเชื้อเก่าเห็ดทั้ง 3 ชนิดผสมกัน ก้อนเชื้อเก่าเห็ดนางรมผสมก้อนเชื้อเก่าเห็ดเป๋าฮื้อ ก้อนเชื้อเก่าเห็ดเป๋าฮื้อผสมก้อนเชื้อเก่าเห็ดหูหนู แฃะก้อนเชื้อเก่าเห็ดเป๋าฮื้อ ตามลำดับ โดยก้อนเชื้อเก่าเห็ดทุกชนิดสามารถเพาะแล้วได้ผลผลิตมากกว่าการเพาะด้วยฟาง จึงเป็นการนำเอาก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาทำให้เกิดประโยชน์ สามารถลดปัญหาขยะจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า ตลอดจนเป็นการลดเนื้อที่ในการเพาะเห็ดฟางแบบเก่าด้วย