โครงงาน » สายศิลป์ » รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่องคำกริยา (ช่วย)และชนิดของคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมนุมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ )

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่องคำกริยา (ช่วย)และชนิดของคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมนุมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ )
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 704 ครั้ง

ชื่อโครงงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่องคำกริยา (ช่วย)และชนิดของคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมนุมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ )

โดย : นางรัชนีย์ มณีเนตร

บทคัดย่อ
การรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและพัฒนา แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่องคำกริยา ( ช่วย ) และชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง คำกริยา ( ช่วย ) และ ชนิดของคำ 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง คำกริยา ( ช่วย )และ ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมนุมภาษาอังกฤษ จำนวน 19 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดห้วยโรง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมคู่มือการใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
ยอดนิยม