เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาต่างประเทศ » รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 1,554 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย : ว่าที่ร้อยตรีบัณฑูร อยู่ยง

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้สนการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ข้อ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test)


ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 75.78/75.97
2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1


ยอดนิยม