เผยแพร่ผลงานครู » สุขศึกษาและพละศึกษา » รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 654 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

โดย : นายสังเวียน บัวพันธุ์

บทคัดย่อ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
ประชากรที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 16 คน

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 18 เล่ม 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 18 ฉบับ 4) แบบฝึกเสริมประสบการณ์ระหว่างเรียน จำนวน 18 ฉบับ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ และ 6) แบบสอบถามวัดเจตคตินักเรียน จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


ผลการศึกษา
พบว่ารายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 สรุปผลได้ตามลำดับ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ทั้งในภาพรวมและ รายฉบับมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 : 80 ดังนี้
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ หน่วยที่ 1 ชีวิตของเรา มีค่าประสิทธิภาพในภาพรวม เท่ากับ 89.72 : 92.50 และมีค่าประสิทธิภาพทั้ง 9 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิต มีค่าเท่ากับ 92.5 : 93.13
เล่มที่ 2 เรื่อง วัยต่าง ๆ ของมนุษย์ มีค่าเท่ากับ 91.25 : 88.13
เล่มที่ 3 เรื่อง ครอบครัวและการเลี้ยงดู มีค่า 92.50 : 90.63
เล่มที่ 4 เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว มีค่าเท่ากับ 97.50 : 91.25
เล่มที่ 5 เรื่อง วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ มีค่าเท่ากับ 88.75 : 91.88
เล่มที่ 6 เรื่อง ฟันและกระดูกขากรรไกร มีค่าเท่ากับ 93.75 : 91.25
เล่มที่ 7 เรื่อง อาหารที่มีประโยชน์ต่อฟันและกระดูกขากรรไกร มีค่าเท่ากับ 83.75 : 94.38
เล่มที่ 8 เรื่อง โรคที่เกิดกับปากและฟัน มีค่าเท่ากับ 93.75 : 92.50
เล่มที่ 9 เรื่อง การแปรงฟันที่ถูกวิธี มีค่าเท่ากับ 87.50 : 93.75
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว หน่วยที่ 2 ครอบครัวมีสุข มีค่าประสิทธิภาพในภาพรวมเท่ากับ 95.00 : 91.95 และมีค่าประสิทธิภาพทั้ง 9 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง คุณค่าของชีวิต มีค่าเท่ากับ 96.25 : 91.25
เล่มที่ 2 เรื่อง สิทธิของเรา มีค่าเท่ากับ 95.00 : 91.88
เล่มที่ 3 เรื่อง ครอบครัวและการเลี้ยงดู มีค่า 92.50 : 90.63
เล่มที่ 4 เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว มีค่าเท่ากับ 97.50 : 91.25
เล่มที่ 5 เรื่อง พัฒนาการทางเพศ มีค่าเท่ากับ 96.25 : 91.88
เล่มที่ 6 เรื่อง มารยาทและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ มีค่าเท่ากับ 93.75 : 91.25
เล่มที่ 7 เรื่อง ความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศและอวัยวะขับถ่าย มีค่าเท่ากับ 95.00 : 93.13
เล่มที่ 8 เรื่อง การสื่อสารและการทำความสะอาดร่างกายและอวัยวะเพศมีค่ากับ 92.50 : 95.00
เล่มที่ 9 เรื่อง การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าเท่ากับ 96.25 : 91.25
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียนการสอน พบว่า ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่เห็นด้วยเป็นอันดับสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีคะแนนวิชาสุขศึกษาสูงขึ้นกว่าเดิม รองลงมา ได้แก่ นักเรียนสามารถอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง และนักเรียนสามารถตอบคำถามในเอกสารประกอบ

การเรียนการสอนได้ถูกต้อง นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อผู้อื่นได้ สำหรับข้อที่เห็นด้วยเป็นอันดับน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีหลากหลาย ทำให้ไม่น่าเบื่อ
ยอดนิยม