เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 258 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย : นางณัฐธนพร โพธิ์พึ่ง

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โดยใช้แนวคิดในการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ มาเป็นกรอบแนวคิดแล้วทำการ สนทนากลุ่ม
กลุ่มครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อสร้าง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/4 จำนวน 80 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินในด้านความตรงและความเที่ยง
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1. แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
มี 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประเมินทักษะการอ่าน ตัวบ่งชี้ คือ
ความคล่องในการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน วิธีการอ่านสาร การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
ตัวบ่งชี้ คือ วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ2. คุณภาพของแบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
พบว่า2.1.แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ มีความตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้กับทักษะที่ประเมินและระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนกับตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากับ 0.83 - 1.00 มีความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์
ที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 ทักษะ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 มีความตรงเชิงจำแนก จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีทักษะทางการเรียนสูงและต่ำ
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01 และมีความตรงเชิงโครงสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน2.2.แบบประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
มีความเที่ยงแบบความสอดคล้องระหว่าง ผู้ประเมิน
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และมีความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .820 - .946ยอดนิยม