เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาต่างประเทศ » รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม ช่องว่างระหว่างข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม ช่องว่างระหว่างข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 499 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม ช่องว่างระหว่างข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย : นางอ้อยอัจฉรา สายืน

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม ช่องว่างระหว่างข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูลนักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล The information Gap Principle จำนวน 10 แผน
แบบประเมินทักษะการพูด แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ต่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูลตามเกณฑ์ 80/80 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ t-test (Dependent Samples)

ผลการทดลองพบว่า
1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล เท่ากับ 80.98/80.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน รวมเฉลี่ยร้อยละ 24.60
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล ด้านบทบาทของครู ครูได้ช่วยเหลือและแนะนำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี ครูมีความสนใจในการทำกิจกรรมของนักเรียนอย่างทั่วถึง และมีความสามารถในการอธิบายในเนื้อหาจนทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ด้านบทบาทของนักเรียน นักเรียนมีความรู้สึกอยากเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้ทราบแนวทางในการเรียน ซึ่งได้แก่จุดประสงค์การเรียนรู้ บทบาทของนักเรียนในการทำกิจกรรมแต่ละชั่วโมงและการประเมินผลในทุกชั่วโมง นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกสนทนา ฝึกกิจกรรมคู่ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล และได้รู้จักวิธีทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่วนการทดสอบ นักเรียนมีความเห็นว่าการทดสอบตรงกับเนื้อหาที่เรียนและมีความพึงพอใจกับคะแนนที่ได้ ด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนแปลกใหม่ น่าสนใจ ช่วยให้การเรียนในเนื้อหาง่ายขึ้นยอดนิยม