เผยแพร่ผลงานครู » การงานอาชีพและเทคโนโลยี » รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแกะสลักผักผลไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแกะสลักผักผลไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 2,866 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแกะสลักผักผลไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย : นางทำนอง คุ้มวงษ์

บทคัดย่อ
การรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการแกะสลักผักผลไม้ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 เล่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประดิษฐ์ เรื่องการแกะสลักผักผลไม้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์ เรื่องการแกะสลักผักผลไม้
3) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เป็นสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแกะสลักผักผลไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.69/91.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.76
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการแกะสลักผักผลไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.77 คะแนน คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 91.23 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักผลไม้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ยอดนิยม