เผยแพร่ผลงานครู » วิทยาศาสตร์ » การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 355 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย : นางสาวพาสันติ บุญธรรม

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ
(1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี (3) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี และ
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาและหาคุณภาพของชุดฝึกจากผู้เชี่ยวชาญ และนำชุดฝึกไปทดลองสอนกับนักเรียน จำนวน 3 คน และ 9 คน ตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 2 การนำชุดฝึกที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบเจาะจง 1 ห้องเรียน จากจำนวน 11 ห้องเรียน จำนวน 38 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One group pretest posttest design ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้
1. ชุดฝึกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 86.04/84.19
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึก มีผลการเรียนรู้ด้านความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึก มีผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ตามระดับความสามารถของนักเรียน แต่ไม่ควรมากเกินไป อาจจะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ยอดนิยม