เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาต่างประเทศ » การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อำเภอแม่สรวย

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อำเภอแม่สรวย
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 221 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อำเภอแม่สรวย

โดย : นางสาวพิกุล จี้วรรณ์

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 22 คน

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น ทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.15 / 84.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80 / 80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ย คือร้อยละ 73.98 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 65

ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือมีค่าเฉลี่ย 4.62 แสดงว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ยอดนิยม