เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาต่างประเทศ » การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 610 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย : นายประสงค์สิทธิ์ ราชชมภู

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการเรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 50 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองเป็นแบบทดสอบจำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.53-0.73 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ ระหว่าง 0.26-0.84 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.76

ผลการศึกษาพบว่า
1) บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามสมมุติฐานการศึกษาค้นคว้าข้อที่ 1 กล่าวคือ มีประสิทธิภาพ 85.18/82.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูปก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ยอดนิยม