เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 439 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย : นางจารุณี พานิชผล

บทคัดย่อ
การ พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการวิจัยกึ่งทดสอง มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทย ระหว่างก่อนกับหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย
3) เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีดำเนินการวิจัย คือ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพลิ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 22 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 แผน 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ชุด และ 3) แบบทดสอบผลการเรียนรู้การเรียนการอ่านจับใจความภาษาไทย จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทย ระหว่างก่อนกับหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ซึ่งในบทนี้นำเสนอหัวข้อ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้


สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพ ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.10 / 82.18 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80 /80 โดยจำแนกแต่ละชุดดังนี้

1.1 ชุดที่ 1 เรื่อง ถนนขยะ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.17 / 80.91
1.2 ชุดที่ 2 เรื่อง กระต่ายกับเต่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.30 / 82.27
1.3 ชุดที่ 3 เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.06 / 80.91

1.4 ชุดที่ 4 เรื่อง จับผู้ร้าย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.30 / 81.36

1.5 ชุดที่ 5 เรื่อง ลูกรักของพ่อแม่ เท่ากับ 80.59 / 81.82

1.6 ชุดที่ 6 เรื่อง คนที่รู้จักพอเพียง มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.43 / 82.27

1.7 ชุดที่ 7 เรื่อง ชีวิตแมลงปอ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.37 / 81.82

1.8 ชุดที่ 8 เรื่อง เสียงจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.39 / 83.18

1.9 ชุดที่ 9 เรื่อง เมืองจันท์น่าเที่ยว มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.71 / 82.27

1.10 ชุดที่ 10 เรื่อง ผักสวนครัว มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.54 / 85.00

2. ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 10 เรื่อง พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

3. ความ คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านภาพรวมทางกายภาพของแบบฝึก ด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ และด้านกิจกรรม
ยอดนิยม