เผยแพร่ผลงานครู » วิทยาศาสตร์ » การพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 1,904 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย : อรวรรณ ภาวิไล

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสุวรรณ สำนักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5โรงเรียนวัดสุวรรณ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 42 คน ซึ่งดำเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เพื่อใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 กับนักเรียน จำนวน 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพข้างต้น ได้แก่ รูปแบบภาษา เวลาที่ใช้ ทดลองครั้งที่ 2 กับนักเรียน จำนวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพข้างต้น ของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ และทดลองครั้งที่ 3 กับผู้เรียน จำนวน 30 คน เพื่อหประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1 / E2

ประชากรที่ใช้ในการนำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ไปใช้จัดการเรียนการสอน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสุวรรณ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 3 ห้องเรียนจำนวน 122 คน

การเผยแพร่ ผู้รายงานนำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ เผยแพร่กับครูผู้สอนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์แพร่พันธุ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t
ยอดนิยม