เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานผลการพัฒนาการอ่านคำที่ประสมด้วยสระโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายงานผลการพัฒนาการอ่านคำที่ประสมด้วยสระโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 187 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการพัฒนาการอ่านคำที่ประสมด้วยสระโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โดย : นางสาวนวพร เจริญกิจ

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดประสงค์ของการค้นคว้าเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนาการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนาการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 28 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้เนื่องจากผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนและรับผิดชอบเป็นครูประจำชั้น ดังนั้นผู้รายงานจึงเจาะจงเลือกห้องเรียนดังกล่าวมาศึกษาค้นคว้า

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย
1. แบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนาการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนาการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 97.71/81.90 ซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอ่านคำที่ประสมด้วยสระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ยอดนิยม