เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 306 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย : นางอุบล ศิริพงศ์ประพันธ์

บทคัดย่อ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 (2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 40 คน การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ การศึกษาความสามารถในการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยการทดสอบค่า ที (t-test) และหาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)ผลการศึกษาพบว่า1. แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 86.86/84.45 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013. ดัชนีประสิทธ์ผลของแบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.5447 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าการแยกตัวประกอบของพหุนาม หลังใช้แบบฝึกการแยกตัวประกอบของพหุนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ54.47
ยอดนิยม