เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » การรายงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

การรายงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 351 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การรายงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

โดย : นางกมลทิพย์ อาจมิตร

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะกากรคิดเลขเร็ว การบวก การลบ การคูณ และการหารของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะคิดเลขเร็ว การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนทดสอบและหลังทดสอบด้วยแบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 6 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะกากรคิดเลขเร็ว การบวก การลบ การคูณ และการหาร และแบบทดสอบก่อนฝึกทักษะและหลังฝึกทักษะแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สูตร The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test

ผลการศึกษา พบว่า
1. แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว การบวก การลบ การคูณ และการหาร สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.50/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดเลขเร็วหลังทดสอบสูงกว่าก่อนทดสอบของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด

ยอดนิยม