เผยแพร่ผลงานครู » สังคมศาสตร์ » รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จังหวัดจันทบุรี

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จังหวัดจันทบุรี
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 927 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จังหวัดจันทบุรี

โดย : ระวีวรรณ ภู่ทรัพย์

บทคัดย่อ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จังหวัดจันทบุรี

บทคัดย่อ
ของ
นางระวีวรรณ ภู่ทรัพย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้วิจัย : นางระวีวรรณ ภู่ทรัพย์
ปีที่วิจัย : 2553
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน ภาษี พึ่งพาตนหนทางพอเพียง ที่สร้างขึ้น
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นในแต่ละเรื่อง
3. เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จังหวัดจันทบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1 / E2) ที่กำหนดไว้ คือ 80 / 80
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นแตกต่างกัน
3. ผู้เรียนที่เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาด้วยบทเรียนสำเร็จรูปมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิธีดำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยนำบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 เรื่องที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้และหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จำนวน 15 คน และโรงเรียนวัดวันยาวล่าง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 22 คน รวม 37 คน และนำไปใช้สอนจริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 14 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนสำเร็จรูป
ที่มีประสิทธิภาพใช้เกณฑ์ E1 / E2 (80 / 80) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t
ยอดนิยม