เผยแพร่ผลงานครู » วิทยาศาสตร์ » ชุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 321 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : ชุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย : มันทนา กันเพ็ชร

บทคัดย่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของอวัยวะต่างๆ เวลา 2 ชั่วโมง

มาตรฐานที่ ว.1.1.
เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กันมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้
ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้
ยกตัวอย่างการทำงานที่สัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆของมนุษย์
สาระสำคัญ
ร่างกายเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ มีลักษณะต่างกัน แ ละทำหน้าที่ต่างกัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ยกตัวอย่างการทำงานรู้และเข้าใจสามารถที่จะสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆของมนุษย์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายการทำงานและหน้าที่ของอวัยวะของมนุษย์ได้
2. นักเรียนอธิบาย และยกตัวอย่างการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์
สาระการเรียนรู้ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ
ขบวนการจัดการเรียนรู้
กำหนดปัญหา
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ พร้อมที่จะตั้งคำถามเรื่อง การทำงานของอวัยวะ
ตั้งสมมติฐาน
1. ครูนำภาพร่างกายมนุษย์ให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียนถึงอวัยวะของมนุษย์มี
อะไรบ้าง และมีการทำงานอย่างไรบ้าง
2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ให้นักเรียนดูรูปภาพลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งมีลักษณะรูปร่าง ประกอบด้วยอวัยวะ
ต่างๆ กัน แล้วสนทนาว่ามีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไร


4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4
ยอดนิยม