เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 346 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

โดย : นางสาวกนกทิพย์ โกรธกล้า

บทคัดย่อ
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยาโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ผู้ศึกษา นางสาวกนกทิพย์ โกรธกล้า
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๓๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๙ แผน ๒) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๙ ชุด ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่าน จับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕๐ ข้อ ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test
ผลการศึกษาพบว่า
๑. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีประสิทธิภาพ ๘๓.๖๐/๘๑.๘๙ ซึ่งสูงเกณฑ์ที่กำหนด
๒. เมื่อนักเรียนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมากที่สุด
ยอดนิยม