เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาต่างประเทศ » การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 322 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว

โดย : นางสุมาลี ภูริโสภิษฐ์

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

ในการศึกษา การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 75/75 2) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนร้อยละ 70 ขึ้นไป และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 39 คน ใช้รูปแบบการศึกษาแบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-Experimental Design) เป็นการศึกษาเพียงกรณีเดียวโดยการทดลอง 1 ครั้ง (One shot case study)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 แผน 2) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 78.08/77.61 สูงกว่าที่ตั้งไว้คือ E1/E2 = 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังเรียนโดยใช้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.61 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 สูงกว่าเกณฑ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตั้งไว้คือนักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 ขึ้นไป และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน อยู่ในระดับมาก

ยอดนิยม