เผยแพร่ผลงานครู » การงานอาชีพและเทคโนโลยี » เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 1,034 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย : นาย มานิต รอดมณี

บทคัดย่อ
ชื่อรายงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดบึงกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ชื่อผู้รายงาน นายมานิต รอดมณี
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2552
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ดอก
ไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังจากการใช้เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบึงกอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 7 เล่ม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วย t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
มีประสิทธิภาพ 81.31/84.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน พบว่า สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 t-test = 31.20
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76
ยอดนิยม