เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 622 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์

โดย : นางทองคำ เนียมจันทร์

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน : นางทองคำ เนียมจันทร์
ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา อำเภอเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2552
บทคัดย่อ

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ทดสอบ
ก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน ( One Group , Pretest-Posttest Design ) ได้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 20 คน 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจหลังนักเรียนเรียนรู้เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบฝึกเสริมทักษะ ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะ เล่ม 1 เรื่อง คำเป็นคำตาย แบบฝึกเสริมทักษะ เล่ม 2 เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ อักษรกลาง แบบฝึกเสริมทักษะ เล่ม 3 เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ อักษรสูง แบบฝึกเสริมทักษะ เล่ม 4 เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ อักษรต่ำ และแบบฝึกหัด เล่ม 5 เรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ รวบรวมข้อมูล โดยการใช้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนจาก แบบฝึกเสริมทักษะ จำนวน 5 เล่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินระดับ และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน แบบทดสอบ ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติที (t
ยอดนิยม