เผยแพร่ผลงานครู » สุขศึกษาและพละศึกษา » รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 2,834 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย : นายอุกฤษฏ์ โพธิ์สามต้น

บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหนองแวง จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpossive - Sampling) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยกัน 5 ส่วน คือ
1. แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ชุด
2. คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ชุด
3. แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ จำนวน 5 รายการ
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 20 ข้อ
5. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 10 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละจากการทำแบบทดสอบในแต่ละชุดหลังสอน คะแนนพฤติกรรม และคะแนนทักษะปฏิบัติ กับผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1 / E 2
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ t-test (Dependent Samples)
3. หาความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือมีค่า E1/E 2 เท่ากับ 85.34/82.12
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก (X = 4.48)

ยอดนิยม