เผยแพร่ผลงานครู » สุขศึกษาและพละศึกษา » รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ( รายวิชาสุขศึกษา ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ( รายวิชาสุขศึกษา ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 199 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ( รายวิชาสุขศึกษา ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย : นางนงลักษณ์ ไชยเพ็ญ

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยางหลวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 9 เล่ม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติค่าร้อยละ สถิติค่าที ( t-test ) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ผลการวิจัยพบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 เล่ม โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/94.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สามารถนำมาเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 9 เล่ม มีคุณภาพสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ปรากฏว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


ยอดนิยม