เผยแพร่ผลงานครู » สุขศึกษาและพละศึกษา » รายงานพัฒนาการความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายงานพัฒนาการความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 753 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานพัฒนาการความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

โดย : นางบุญรักษ์ ดิษริยะกุล

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานพัฒนาการความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยการใช้เกมการละเล่น พื้นบ้านไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ผู้รายงาน นางบุญรักษ์ ดิษริยะกุล
ปีที่รายงาน 2552


การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่จากการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งโดยการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 25 คน หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน 20 กิจกรรม

วิธีการดำเนินงานศึกษาค้นคว้า มี 2 ขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ และคู่มือการจัดกิจกรรมเกมการละเล่น 1. สร้างคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นที่พัฒนาด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 2. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย 3. สร้างแบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเพื่อใช้ประเมิน ก่อน-หลังการจัดกิจกรรม 4. นำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 5. นำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและนำไปจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

ตอนที่ 2 การทดลองใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนา ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ดั้งนี้ 1. ก่อนใช้กิจกรรมการละเล่นแต่ละเรื่อง ครูจะประเมินพัฒนาการด้านร่างกายและด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กก่อนทั้ง 20 กิจกรรม และให้เด็กใช้กิจกกรมการละเล่นตามขั้นตอนตามคู่มือ และประเมินการพัฒนาด้านร่างกายทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ หลังจากที่ใช้เกมการละเล่นแต่ละกิจกรรม 2. หลังจากใช้เกมการละเล่น ให้เด็กและครูช่วยกันฝึกกิจกรรมที่มีเด็กบางคนยังทำไม่คล่อง เพื่อให้เด็กได้ทราบผลและแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ และนำผลการประเมินก่อนและหลังการใช้เกมละเล่น นำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบประเมินพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนและหลังใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน 20 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมกลางแจ้งเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน 60 แผน
สรุปผลการศึกษาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 25 คน ก่อนและหลังใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยนำคะแนนก่อนและหลังเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย พบว่าคะแนนหลังการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยทั้ง 20 กิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สูงกว่าก่อนการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยดังนี้
คะแนนก่อนเรียน 1086.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54.34 คะแนนระหว่างเรียน 1720 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.00 คะแนนหลังเรียน 1893.34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.67คะแนนพัฒนา804.48คะแนนคิดเป็นร้อยละ 40.32 จากการศึกษาค้นคว้า แสดงว่าการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทักษะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
ยอดนิยม