เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 210 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย : นางสาวเสาวณี พุ่มทอง

บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตรา
ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ผู้วิจัย นางสาวเสาวณี พุ่มทอง
ปีที่ทำวิจัย 2550-2552

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคือ 1) กลุ่มตัวอย่างแบบเดี่ยว ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านไทรงาม จำนวน 3 คน 2) กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านไทรงาม จำนวน 6 คน 3) กลุ่มตัวอย่างแบบภาคสนาม ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านไทรงาม จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและค่า t-test
จากการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ชุดที่ 1-8 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.94/85.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และได้ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7273
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ยอดนิยม