เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 380 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก

โดย : อมรรัตน์ แก่นจันทร์

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติ
หรือมหาเวสสันดรชาดก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
จังหวัดกระบี่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหา
เวสสันดรชาดก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนหลังเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก กับเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ ๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book)
เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก โดยมีประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน
ปลายพระยาวิทยาคม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๕๐ คน กลุ่มตัวอย่าง สำหรับ
ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
จำนวน ๒๐ คน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติ
หรือมหาเวสสันดรชาดก คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๗ คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหา
เวสสันดรชาดก โดยใช้ค่าร้อยละ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนหลังเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก กับเกณฑ์ที่
กำหนดร้อยละ ๘๐ โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ One sample (t-test ; One sample) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก โดยใช้การทดสอบ ค่าทีแบบ Dependent
(t-test ; Dependent sample หรือ t-pair) และหาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลเป็นระดับความพึงพอใจแบบความเรียง
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๑. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีประสิทธิภาพ ๘๓.๔๕/๘๕.๖๘ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
๘๐/๘๐ โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการใช้แบบฝึกในแต่ละกัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๕
และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๘
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Book) เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อแยกพิจารณาแต่ละรายการประเมิน พบว่า ทุกรายการประเมินมีระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งการอธิบายเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ประโยชน์ของกิจกรรมเสริม/คำถามชวนคิด ความง่ายในการเปิดอ่านโดยการคลิก ขนาดของ
ตัวหนังสือที่ใช้ รูปแบบตัวหนังสือที่ใช้อ่านง่าย ความสะดวกในการใช้ปุ่มคำสั่งโดยการคลิก ความ
สะดวกในการทำแบบทดสอบโดยการคลิก ความชัดเจนของรูปภาพที่ใช้ และขนาดของรูปภาพ
ที่ใช้ ตามลำดับ
ยอดนิยม