เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 298 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดย : นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์
ปีที่ศึกษา : 2552

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยแบบฝึก จำนวน 8 เล่ม คือ เล่มที่ 1 การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่มีหลายหลัก เล่มที่ 2 แบบรูปการคูณที่เป็นพหุคูณของ 10, 100, 1,000 เล่มที่ 3 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
เล่มที่ 4 คิดสนุกกับโจทย์ปัญหาการคูณ เล่มที่ 5 การหารที่มีตัวตั้งหลายหลัก ตัวหารหลักเดียว เล่มที่ 6 การหารที่มีตัวตั้งหลายหลัก ตัวหารสองหลัก เล่มที่ 7 แบบรูปการหารที่มีตัวตั้งเป็นพหุคูณของ 10, 100, 1,000 เล่มที่ 8 คิดสนุกกับโจทย์ปัญหาการหาร 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 22 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การคูณการหาร ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ชุด ยอดอัจฉริยะคูณหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Dependent Sample t
ยอดนิยม