เผยแพร่ผลงานครู » วิทยาศาสตร์ » การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด-เบส วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด-เบส วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 691 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด-เบส วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย : นางสาวจิตติมา คำโยธา

บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด-เบส วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสมบัติของสารละลายกรด-เบส ตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่า I O C ของแบบทดสอบ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าประสิทธิภาพของสื่อ (E1/ E2) การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูป วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด-เบส มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05


ยอดนิยม