เผยแพร่ผลงานครู » สังคมศาสตร์ » การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 397 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดย : สมนึก เสียงหวาน

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชากร จำนวน 951 คน เป็นผู้บริหาร และครู 53 คน นักเรียน 449 คน และผู้ปกครอง 449 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร และครู เท่ากับ 0 .95 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสำหรับนักเรียนเท่ากับ 0.90 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ใน 4 ด้าน คือด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และสรุปผลการประเมินในแต่ละด้านแล้วทำให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจหลายประการดังนี้
การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ของผู้บริหารและครูในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยลำดับแรกด้านบริบท รองลงมาด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ ส่วนของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนในด้านผลผลิตอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้งสองกลุ่ม
ด้านบริบท การประเมินของผู้บริหารและครู อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการขาดสารอาหารในวัยเรียน เห็นด้วยมากที่สุด เป็นลำดับแรก รองลงมา โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ส่วนโครงการมีแนวทางดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานชัดเจน เห็นด้วยมากที่สุด เป็นลำดับสุดท้าย
ด้านปัจจัยนำเข้า การประเมินของผู้บริหารและครู อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คณะกรรมการดำเนินงานและครู ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในเรื่อง โภชนาการ เห็นด้วยมากที่สุด เป็นลำดับแรก รองลงมา คณะกรรมการดำเนินงาน และครู ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนสถานที่รับประทานอาหารถูกจัดไว้อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ เห็นด้วยมาก เป็นลำดับสุดท้าย
ด้านกระบวนการ การประเมินของผู้บริหารและครู อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เห็นด้วยมาก เป็นลำดับแรก รองลงมา ผู้บริหารมีการประเมินผลโครงการเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ส่วนมีการประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ เห็นด้วยมาก เป็นลำดับสุดท้าย
ด้านผลผลิต การประเมินของผู้บริหารและครู อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยนักเรียนบ้วนปาก และแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร เห็นด้วยมาก เป็นลำดับแรก รองลงมา โครงการช่วยลดจำนวนนักเรียนที่ขาดสารอาหาร ส่วนนักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น การเคี้ยวอาหาร การพูดคุยระหว่างการรับประทานอาหาร เป็นต้น เห็นด้วยมาก เป็นลำดับสุดท้าย
การประเมินของผู้ปกครอง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยอาหารที่โครงการจัดให้นักเรียนรับประทานมีคุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ มีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน เห็นด้วยมากที่สุด เป็นลำดับแรก รองลงมา โครงการช่วยลดจำนวนนักเรียนที่ขาดสารอาหาร ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีน้ำหนักและส่วนสูงได้ตามเกณฑ์ เห็นด้วยมาก เป็นลำดับสุดท้าย
การประเมินของนักเรียน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารอย่างถูกต้องและเหมาะสม เห็นด้วยมากที่สุด เป็นลำดับแรก รองลงมา อาหารที่โครงการจัดให้นักเรียนรับประทานมีคุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ มีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน ส่วนนักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น การเคี้ยวอาหาร การพูดคุยระหว่างการรับประทานอาหาร เป็นต้น เห็นด้วยมาก เป็นลำดับสุดท้าย

ยอดนิยม