เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 276 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)

โดย : เสาวภา โคตรแสนลี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) จำนวน 21 แผน และเครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญในเชิงอธิบายความหมาย
ผลการวิจัย พบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ คือ 1) ขั้นการทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่และทำความเข้าใจข้อมูล เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 3) ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 4) ขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู้ 5) ขั้นแสดงผลงาน และ 6) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้
การนำรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) มาใช้ในการสอน 3 วงจร ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยวงจรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 69.76 วงจรที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 71.22 และวงจรที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.20 นักเรียนร้อยละ 78.05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยนักเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76.67 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) มีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้บทบาทในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ทั้งด้านผู้เรียนและด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ โดยในด้านผู้เรียน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมากที่สุด คือ เก็บใจความสำคัญและสรุปข้อความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 78.05 ส่วนด้านผู้สอน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้สอนแสดงออกมากที่สุด คือ อธิบายและสื่อความหมายได้ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 82.93

ยอดนิยม