เผยแพร่ผลงานครู » วิทยาศาสตร์ » บรายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

บรายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 698 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : บรายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

โดย : นางนิราวรรณ ปัสสาโท

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผู้ศึกษา นางนิราวรรณ ปัสสาโท
สังกัด โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
จังหวัดอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เป็นการนำเอาข้อดีของสื่อการสอนในบางประเภทมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่ต้องการให้นักเรียนได้รับรู้รวดเร็วและเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรียน ประโยชน์ที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับรายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน
(ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ (2) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ (4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนสะอาด
พิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102)
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t
ยอดนิยม