เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดนฯ

รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดนฯ
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 330 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดนฯ

โดย : ปรีชา

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดน
โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

ผู้รายงาน นายปรีชา ดุลยการัณย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปีการศึกษา 2550
โรงเรียน อนุบาลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

การศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา ไว้ว่า 1) เพื่อรายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูและบุคลากรทาง การศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูและบุคลากรทาง การศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โดยกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จากการใช้ตารางอัตราส่วนของเครจซี่และมอร์แกน แล้วทำการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง มาจำนวน 32 คน

รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .93 ซึ่งทำการวิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยการบรรยายข้อมูลเชิงคุณภาพตามสมมติฐานข้อที่ 1 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งค่าสถิติที ที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ ผลการศึกษา สรุปได้ว่า
1. ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดน โดยใช้กระบวนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 สัมฤทธิ์ผลตามการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลควนโดน โดย
ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ยอดนิยม