เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การแก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิด

การแก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิด
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 285 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การแก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิด

โดย : ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน

บทคัดย่อ
การแก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดหนัง

วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดหนัง
ผู้รายงาน นายชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดหนัง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

บทคัดย่อ
การแก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดหนัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแก้ไขการใช้วรรณยุกต์ผิดของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๕ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนวัดหนัง สพท.กทม.เขต๓ จำนวน ๘ คน ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (นักเรียนที่มีปัญหาการใช้วรรณยุกต์) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกการอ่าน แบบประเมินการอ่าน แบบทดสอบวัดผลเรื่องวรรณยุกต์ ใบงานการเขียนเรียงความ และแบบประเมินการเขียนเรียงความ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย เพื่อดูพัฒนาการ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า การสอนซ่อมเสริม และการฝึกทักษะการอ่าน การเขียน สามารถพัฒนานักเรียนในเรื่องการใช้วรรณยุกต์ได้ โดยนักเรียนมีพัฒนาการของตนเองมากขึ้นเกินร้อยละ ๕๐(งานชิ้นนี้เป็นวิจัยในชั้นเรียนสั้นๆหรือวิจัยหน้าเดียว ใช้แก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิดครับ สามารถนำไปใช้ได้จริง สนใจขอข้อมูลได้นะครับที่เมลล์)
ยอดนิยม