เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การประเมินโครงการเสริมคุณธรรมนำความดีสู่ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

การประเมินโครงการเสริมคุณธรรมนำความดีสู่ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 234 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การประเมินโครงการเสริมคุณธรรมนำความดีสู่ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

โดย : นางวรางคณา หวัดสนิท

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการเสริมคุณธรรมนำความดีสู่ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโดยนำรูปแบบการประเมิน ของดาเนียลแอลสตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) หรือ แบบจำลองซิปป์(CIPP Model) โดยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ประเมิน บริบท (Context) ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ประเมินกระบวนการ (Process) ที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ และประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมนำความดีสู่ชีวิต
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการสอนจำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 240 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติแบบขยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติอ้างอิง ได้แก่ t-test (Dependent Samples) สถิติหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า( - Coefficient) โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้


สรุปผลการประเมิน
ยอดนิยม