เผยแพร่ผลงานครู » สุขศึกษาและพละศึกษา » การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยใช้กิจกรรม 4 ส.

การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยใช้กิจกรรม 4 ส.
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 318 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยใช้กิจกรรม 4 ส.

โดย : นายเจษฎาภรณ์ รอบคอบ

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่องที่ศึกษา : การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยม่วง โดยใช้กิจกรรม 4 ส.

ชื่อผู้ศึกษา : นายเจษฎาภรณ์ รอบคอบ

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยใช้กิจกรรม 4 ส. มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ศึกษากระบวนการดำเนินงาน ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และความ พึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยม่วงที่มีต่อการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนหรือ กิจกรรม 4 ส. ในโรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครู จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ นักเรียน จำนวน 34 คน และผู้ปกครอง จำนวน 63 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน โดย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ กิจกรรมส่งเสริมส่งภาพนักเรียนหรือกิจกรรม 4 ส. ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ชุดได้แก่ แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน แบบประเมินการดำเนินกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยใช้กิจกรรม 4 ส. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ ผลการศึกษา พบว่า
1. จากการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือ กิจกรรม 4 ส.
ดังกล่าว ทำให้การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของ
โรงเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ปฏิบัติ
ได้จริงเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
2. หลังใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนหรือ กิจกรรม 4 ส. นักเรียน
มีผลการตรวจสุขภาพดีขึ้นกว่าก่อนดำเนินกิจกรรม แตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3. ผลการประเมินการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
หรือ กิจกรรม 4 ส. ตามขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนการ PAOR
พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน หรือกิจกรรม 4 ส.
หลังดำเนินกิจกรรม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
5. ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการใช้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน หรือกิจกรรม 4 ส. พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจของ
แต่ละกลุ่ม พบว่า
5.1 ครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5.2 นักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5.3 ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยอดนิยม