เผยแพร่ผลงานครู » วิทยาศาสตร์ » การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นม.4 โดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นม.4 โดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 399 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นม.4 โดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา

โดย : วราภรณ์ ยนต์ชัย

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา
ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ยนต์ชัย
หน่วยงาน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถแก้ปัญหา
ทางฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา กับเกณฑ์ที่กำหนด 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่
โดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 8 ห้องเรียน รวม 330 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
จากการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน จากจำนวนทั้งหมด 8 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย 1) แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ จำนวน 9 เล่ม มีประสิทธิภาพ 77.63/76.50 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 3) แบบทดสอบวัดความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 8 สถานการณ์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 รายการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.91
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test Dependent และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test one group
ผลการวิจัย พบว่า
1. แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 77.63/76.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยใช้แบบฝึกความสามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของโพลยา อยู่ในระดับมากที่สุด


ยอดนิยม