เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานผลการวิจัยการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

รายงานผลการวิจัยการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 341 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการวิจัยการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

โดย : นายณัฐพล ผิวทวี

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

รายงานผลการวิจัยการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านพระปืด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านพระปืดโดยการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) 2 วงรอบแต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planing) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนกลับ (Reflection)
ผู้วิจัย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระปืด ผู้ร่วมวิจัย 1 คน ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 6 คน คือ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำรวจความต้องการ แบบบันทึกการประชุมนิเทศ แบบบันทึกการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน แบบสังเกตการสอน แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดกระทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ (Triagulation Technigue) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ สภาพก่อนการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านพระปืด โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน แต่การดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องปฏิบัติข้ามขั้นตอน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในบางขั้นได้ ครูผู้สอนไม่มีบทบาทในการเป็นผู้นิเทศและมีส่วนร่วมในการนิเทศกันเองน้อย เมื่อดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ด้วยกลยุทธ คือ การสำรวจความต้องการ การนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน บันทึกการประชุมนิเทศ การสังเกตการสอน การประเมินความพึงพอใจ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และพัฒนาต่อเนื่องในวงรอบที่ 2 ตามกรอบพัฒนาระบบ คือ การศึกษาระบบ (Systems Investigation) การวิเคราะห์ระบบ(Systems Analysis)การออกแบบระบบ(Systems Design) การใช้ระบบ(Systems Implementation)และการตรวจสอบระบบ (Systems Review) โดยการนำการพัฒนาระบบไปใช้ในการพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผนและการกำหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน การประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศภายใน ปรากฏว่า ครู ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในระบบนิเทศภายใน มีทักษะและความสารมารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในได้ถูกต้องตามกรอบกระบวนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและสามารถจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนได้
โดยสรุปการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านพระปืด โดยการมีส่วนร่วมครั้งนี้ บรรลุตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ทุกประการ ทำให้โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูผู้ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน สามารถปฏิบัติการนิเทศภายในได้อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการนิเทศภายในร่วมกันได้ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน และพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้ความสำคัญ เอาใจใส่ ในการดำเนินการตามระบบนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาได้

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การวิจัย การพัฒนากระบวนการการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านพระปืดโดยการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความเข้าใจ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสำรวจความต้องการ แบบบันทึกการประชุมนิเทศ แบบนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน แบบสังเกตการสอน แบบประเมินความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย การสำรวจ การประชุมนิเทศ การเยี่ยมชั้นเรียน การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอน การประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านพระปืดโดยการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับดีมาก ครูมีความพึงพอใจมากที่สุด นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิด ส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินจากการแข่งขันความเป็นเลิศ
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ต้องดำเนินการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพกับนักเรียนอย่างแท้จริง

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาให้คำช่วยเหลืออย่างดีจาก นางกมลพรรณ แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น นางสาวกัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผู้วิจัยรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอขอบพระคุณ นายไพศาล มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสรออ นายครองรัฐ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ นายจีรศักดิ์ หลวงยี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้
สุดท้ายขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านพระปืด ที่กรุณาให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ ทำให้งานวิจัยเสร็จได้ตามกำหนด และขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อีกหลายท่าน ซึ่งไม่สามารถกล่าวนามที่นี้ได้หมด


ณัฐพล ผิวทวี
ยอดนิยม