เผยแพร่ผลงานครู » สุขศึกษาและพละศึกษา » การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 517 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

โดย : นายธงชัย บุญน่วม

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน
สภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และ ผลกระทบ (Impact Evaluation) ในการดำเนินงานของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง และประเมินความคิดเห็นในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โดยใช้รูปแบบการประเมินด้วยรูปจำลองปรับประยุกต์แบบซิปป์ ( CIPP model ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ของโรงเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan รวมทั้งสิ้น 667 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2552-2553 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม นักเรียน ครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิตและด้านผลกระทบ ลักษณะของเครื่องมือในตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคริ์ท (Likert) ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1.ด้านสภาวะแวดล้อม โรงเรียนมีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนมีความเหมาะสม สภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ สภาพห้องน้ำและมุมอับได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมสุขภาพที่มีความเหมาะสม โดยนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสภาพชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนมีความปลอดภัยจากยาเสพติด
2.ด้านปัจจัยนำเข้า ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบาย ให้ครูผู้สอนมีความตระหนักของพิษภัยของยาเสพติด ครูมีความตระหนักในการดูแลเอาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้นักเรียน โรงเรียนมีการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้นำชุมชน และโรงพยาบาลท่าม่วง มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้เชิญวิทยากรบุคคลภายนอกมาช่วยจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขลักษณะนิสัยอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารการเผยแพร่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และมีการจัดระเบียบสภาวะแวดล้อมรอบโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
3.ด้านกระบวนการ ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด มีการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีการจัดกิจกรรม To be number one จัดกิจกรรมฝึกทักษะชีวิต
4.ด้านผลผลิต นักเรียนมีสุขลักษณะนิสัยที่ดี ปลอดจากสารเสพติด มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสำนึกที่ดี เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความสุข สามารถนำกิจกรรมตามโรงเรียนวิถีพุทธไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดจากยาเสพติด และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ครูจัดขึ้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
5.ด้านผลกระทบ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนให้ความดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ชุนชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ชุนชมให้ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนในการดำเนินนโยบายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง และนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในชุมชน ส่งผลให้นักเรียนตั้งใจเรียนทำให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น จากผลการประเมินความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ในปีการศึกษา 2552 อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
ส่วนปีการศึกษา 2553 มีความคิดเห็นต่อโครงการอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน


ยอดนิยม