เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 249 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย : นายสุวิทย์ จันทะมา

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา นายสุวิทย์ จันทะมา
ระยะเวลาในการศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และนำผลการพัฒนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย () ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยการทดสอบค่าที (t
ยอดนิยม