เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณและทักษะการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณและทักษะการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 201 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณและทักษะการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย : นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณและทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณและทักษะ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณและทักษะ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ ในการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 คำนวณจากสูตร E1 / E2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการหาค่า t-test (Dependent) การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ( ) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (rtt)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00/90.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก ( = 2.76)ยอดนิยม