เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำโดยใช้แบบฝึกหัดและหนังสือส่งเสริมการอ่าน

การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำโดยใช้แบบฝึกหัดและหนังสือส่งเสริมการอ่าน
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 240 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำโดยใช้แบบฝึกหัดและหนังสือส่งเสริมการอ่าน

โดย : นางแสงประภา ทาทอง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดและหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สระเดี่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐
๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกหัดและหนังสือส่งเสริม การอ่าน เรื่อง สระเดี่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ
๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหัดและหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สระเดี่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะเนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ๑) หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน ๗ เรื่อง ๒) แบบฝึกหัดการอ่าน และเขียน จำนวน ๔๒ ฉบับ ๓) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒๘แผน
๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๕) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดและหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สระเดี่ยว กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ ๘๒.๙๗/๘๑.๕๖ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขะเนก ช่วงชั้นที่ ๑ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒. ค่าคะแนนเฉลี่ย จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ ๕.๓๓ จากคะแนนเต็ม ๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๖ และคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ ๑๒.๒๓ จากคะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๖ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทดสอบค่าที (t-test) มีค่าเท่ากับ ๑๙.๔๓๗ มากกว่าค่าวิกฤต แสดงว่านักเรียนมีผล การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหัดและหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สระเดี่ยว อยู่ในระดับมาก
ยอดนิยม