เผยแพร่ผลงานครู » สายศิลป์ » ผลการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผลการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 394 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : ผลการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โดย : นางนภัสภรณ์ ปรากฏชื่อ

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนระหว่างก่อนกับหลังการใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 43 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ จำนวน 15 แผน 2) แบบฝึกทักษะนาฏศิลป์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ชุด 3) แบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะจำนวน 10 ข้อ รูปแบบในการศึกษาใช้แบบกึ่งทดลอง (The Quasi Experimental Research) กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (Single Group Pretest
ยอดนิยม