เผยแพร่ผลงานครู » การงานอาชีพและเทคโนโลยี » บทคัดย่อ เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

บทคัดย่อ เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 288 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : บทคัดย่อ เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

โดย : นางสาวศิริวรรณ ทั่งสุวรรณ

บทคัดย่อ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย นางสาวศิริวรรณ ทั่งสุวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 จำนวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert
ยอดนิยม