เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาต่างประเทศ » แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง English through Entertainment สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง English through Entertainment สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 329 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง English through Entertainment สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย : นางสาวสุพัณณา เมืองอยู่

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เรื่อง English through Entertainment สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดทำ นางสาวสุพัณณา เมืองอยู่
ปีที่จัดทำ ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเรื่อง English through Entertainment สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา
ยอดนิยม