เผยแพร่ผลงานครู » สุขศึกษาและพละศึกษา » ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระ
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 214 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระ

โดย : นางบูชิตา หนูนา

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ร่างกายของฉัน และ สัมพันธ์กับคนอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ศึกษา นางบูชิตา หนูนา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านโสกแต้ อำเภอบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพ ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ร่างกายของฉัน และ สัมพันธ์กับคนอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโสกแต้ อำเภอบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ร่างกายของฉัน และ สัมพันธ์กับคนอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy ) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.77 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.68 สถิติที่ใช้คือร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) เท่ากับ 84.51/88.80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.8313 แสดง
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 0.8313 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.13
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่างกายของฉัน และ สัมพันธ์กับคนอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี ดังนั้น ควรนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัด
การเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองใน
การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปยอดนิยม