เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้น ป.4

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้น ป.4
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 508 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้น ป.4

โดย : นางสาวมัลลิกา รัตนกุล

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค่าย
ชื่อผู้ศึกษา มัลลิกา รัตนกุล
ปีที่ศึกษา 2552

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาร ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค่าย ปีการศึกษา 2552 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 79.49/81.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์สูงกว่ากว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

ยอดนิยม