เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดสุทัศน์
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 623 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

โดย : นางสุมณฑา อ่อนนุ่ม

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ปีการศึกษา 2553
ชื่อผู้รายงาน นางสุมณฑา อ่อนนุ่ม
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ปีการศึกษา 2553 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยทำการประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน จำนวน 47 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จำนวน 80 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบสอบถาม 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวม อยู่ในระดับมากโดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับความต้องการของ คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้ายได้แก่ ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้อง กับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยรวม 4.40 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จที่ผู้ประเมินตั้งไว้ ที่ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ( ≥ 3.50) แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้ายได้แก่ ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยรวม 4.39 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จที่ผู้ประเมินตั้งไว้ ที่ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ( ≥ 3.50) แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ
3.1 ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ ด้านการบริหารโครงการตามวงจรการทำงานของ เดมมิ่ง(Deming) PDCA ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการวางแผนงาน อยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้ายได้แก่ ด้านการตรวจสอบงาน อยู่ในระดับมาก ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.36 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จที่ผู้ประเมินตั้งไว้ ที่ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ( ≥ 3.50) แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.2 ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ ด้านการดำเนินงานโครงการ 11 กิจกรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ/วิถีไทยอยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้ายได้แก่ กิจกรรมรู้จักตนเอง อยู่ในระดับมาก ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.36 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จที่ผู้ประเมินตั้งไว้ ที่ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50( ≥ 3.50) แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
4.1ผลการประเมิน ด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยผลผลิตของโครงการสอดคล้องวัตถุประสงค์โครงการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์ / ภาพความสำเร็จ อยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.20 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จที่ผู้ประเมินตั้งไว้ ที่ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ( ≥ 3.50) แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการประเมิน ด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในภาพรวมผลในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลผลิตของโครงการสอดคล้องวัตถุประสงค์โครงการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับสุดท้ายได้แก่ ได้แก่ ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.57 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จที่ผู้ประเมินตั้งไว้ ที่ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ( ≥ 3.50) แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
จะเห็นได้ว่าผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในภาพรวมสอดคล้องกัน โดยครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 อยู่ในระดับมากที่สุด
ผลที่เกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดโครงการ จากกิจกรรมทั้ง 11 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังและต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน คณะครู โรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ส่งผลให้ผู้บริหารได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับการ สัมภาษณ์สดออกอากาศที่สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม Traffic Radio Society ( FM 95.5 MHz ) ด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานโรงเรียนแก่โรงเรียนต่างๆเผยแพร่ผลงานที่ Websiteของโรงเรียน คือ http://www.watsuthatschool.com/watsuthat3/ ครูได้รับการยกย่องได้รับโล่รางวัลทั้งด้านความประพฤติและด้านความสามารถการจัดการเรียนรู้ นักเรียนภาพความสำเร็จด้านการประหยัด อดออมและใช้ของอย่างคุ้มค่าปรากฏชัดเจน ได้รับรางวัลความสามารถต่างๆและได้รับนักเรียน ได้รับโล่เกียรติยศ ผู้มีความสามารถดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2553 จำนวน 3 คนเป็นต้น

ยอดนิยม