เผยแพร่ผลงานครู » การงานอาชีพและเทคโนโลยี » รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 570 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

โดย : นางอุไรวรรณ ชาวพงษ์

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา ที่ครูจะต้องปรับวิธีสอนและนำเทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการสอนให้มี
ความหลากหลายให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ
การสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
มากที่สุด และคำนึงถึงความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ผู้รายงานจึงได้
สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 4 ชนิด คือ 1) แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว 2) เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว จำนวน 6 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และร้อยละ (Percentage) และสถิติทดสอบ ได้แก่ t-test แบบ Dependent Samples
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 88.52/84.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายเล่ม พบว่าค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรียงลำดับจากเล่มที่ 1 ถึง เล่มที่ 6 มีค่าเท่ากับ 88.91/85.63, 87.66/86.56, 86.88/81.56, 89.22/84.38, 88.75/82.50 และ 89.69/88.13 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ทุกเล่ม
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I) โดยรวมเท่ากับ 0.73 หรือเท่ากับร้อยละ 72.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ .50
หรือร้อยละ 50 ที่ตั้งไว้
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D = 0.22)
โดยสรุป เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ที่ผู้รายงาน
ได้สร้างและพัฒนาขึ้น เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รู้จักคิด รู้จักปฏิบัติ รู้จักแก้ปัญหา สามารสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ยอดนิยม