เผยแพร่ผลงานครู » สุขศึกษาและพละศึกษา » รายงานประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รายงานประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 318 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โดย : นางสาวสมวรรณ บุญชุ่ม

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการจัดโปรแกรมสุขศึกษาและระยะติดตามผลในเรื่องความรู้ด้านโภชนาการและโรคอ้วน, ความรับรู้ความเสี่ยงและความรุนแรงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วน, การรับรู้ประโยชน์ในการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก, การรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก, พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนบ้านบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครแบ่งแป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน กลุ่มเปรียบเทียบจำนวน 30 คน ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทยอายุ 1-18 ปี ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ตั้งแต่ + S.D. ขึ้นไป และเปรียบเทียบความรู้ด้านโภชนาการและโรคอ้วน การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการควบคุมภาวะโภชนาการเกิน ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษาที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องโภชนาการและโรคอ้วนประกอบสื่อร่วมกับการจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่นักเรียน ตลอด 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามถามผู้ปกครองและนักเรียน การประเมินภาวะโภชนาการโดยการเปรียบเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และ Chi-square
ผลของการศึกษาพบว่าหลังการทดลองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมในการควบคุมภาวะโภชนาการเกินสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและภาวะโภชนาการเกินลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดโปรแกรมสุขศึกษาในครั้งนี้มีผลให้กลุ่มทดลองมีภาวะโภชนาการเกินลดลง

ยอดนิยม