เผยแพร่ผลงานครู » สังคมศาสตร์ » โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนา

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนา
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 331 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนา

โดย : นายธวัชชัย เจียมจำนงค์

บทคัดย่อ
เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนา
ผู้ประเมิน นายธวัชชัย เจียมจำนงค์
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านนอกนา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปีการศึกษา 2552

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนอกนาโดยการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนอกนาจำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 69 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 69 คน และผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนอกนา จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 28 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน และผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เทคนิควิธีการระดมสมอง (Brian storming) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้
1. การประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละกิจกรรม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย ทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา นโยบายของโรงเรียน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน และบุคลากรในชุมชนกับกิจกรรมย่อยทั้ง 4 กิจกรรม มีระดับความเหมาะสม/พอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด
3. การประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการในกิจกรรมย่อยทั้ง 4 กิจกรรม มีระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
4.1 การประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร และความเมตตากรุณา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้านความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4.2 ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม ทั้งด้านบริบทของโครงการ ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ทำให้ผล การประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนา เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม อันจะนำไปสู่ การพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆ โรงเรียนควรนำจุดเด่นหรือความสำเร็จของการดำเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและรักษามาตรฐานการปฏิบัติของโครงการไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม และมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ต่อเนื่องและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทุกคน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนาในครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ กับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อเป็นแนวทางใน การศึกษาครั้งต่อไป

ยอดนิยม